Privacybeleid

Informatie over gegevensbescherming « Spuitgieten »

1. Inleiding

Moulding Injection, met maatschappelijke zetel te 42 rue de Bruxelles - 1300 Waver, en BTW nummer BE0859858181 hierna genoemd « Moulding Injection », hecht veel belang aan het veilig, transparant en vertrouwelijk verzamelen en verwerken van uw persoonlijke gegevens. In het bijzonder willen we de gegevens van onze klanten, onderaannemers en leveranciers beschermen tegen verlies, inbreuk, vergissing, ongeoorloofde toegang of ongeoorloofde verwerking.

We vragen u deze informatiebrochure over gegevensbescherming zorgvuldig door te lezen, omdat deze belangrijke informatie bevat over de manier waarop we uw persoonlijke gegevens verwerken en de reden waarom we dat doen.

Door uw persoonlijke gegevens door te geven, verklaart u expliciet dat u deze informatie over gegevensbescherming hebt gelezen kennisgeving over gegevensbescherming hebt gelezen en de inhoud ervan en de verwerking zelf begrijpt.

2. Toepassingsgebied

Deze informatie over gegevensbescherming is van toepassing op alle diensten die wij leveren en, meer in het algemeen, op alle activiteiten die wij uitvoeren.

3. Gegevensbeheerder en zijn verplichtingen

Moulding Injection is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Bij het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens voldoen wij aan de Belgische wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens (namelijk de Belgische wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot persoonsgegevens), evenals evenals de algemene verordening gegevensbescherming (GDPR) vanaf de toepassing ervan op 25 mei 2018.

4. Persoonlijke gegevens

Afhankelijk van uw activiteiten en de relatie die u met ons bedrijf hebt, kunt u ons het volgende verstrekken persoonlijke gegevens: uw identiteit en contactgegevens (naam, titel, adres, e-mailadres, telefoonnummer, mobiel nummer). Voor bepaalde specifieke wettelijke verplichtingen (elektronische aanwezigheidsregistratie, 30bis-werkverklaring), kan van u worden verlangd dat u ons aanvullende gegevens verstrekt.

Als onderdeel van de online commerciële activiteiten, verstrekt u ons ook uw bankgegevens.

Wij willen u eraan herinneren dat u verantwoordelijk bent voor alle gegevens die u aan ons verstrekt en dat wij vertrouwen op de juistheid ervan. Als uw gegevens niet meer actueel zijn, vragen wij u ons dat onmiddellijk te laten weten.

U bent niet verplicht om uw persoonlijke gegevens te verstrekken, maar u moet begrijpen dat het onmogelijk is om bepaalde diensten aan te bieden of samen te werken als u geen toestemming geeft voor het verzamelen en verwerken van bepaalde gegevens.

5. Verwerkingsdoeleinden en rechtsgrondslag

5.1. Klantgegevens

Als onderdeel van onze diensten en activiteiten verzamelen en verwerken we de identiteit en contactgegevens van onze klanten, opdrachtgevers, hun personeel, werknemers, agenten en andere nuttige contactpersonen. De doeleinden van deze verwerkings activiteiten zijn de uitvoering van orders, overeenkomsten, contracten en afspraken met onze klanten, klanten beheer, boekhouding en directe prospectieactiviteiten, zoals het verzenden van promotionele of commerciële informatie. De wettelijke grondslagen zijn de uitvoering van een contract, het voldoen aan wettelijke en regelgevende verplichtingen (zoals de 30bis werkverklaring), en/of ons legitieme belang.

5.2. Gegevens van leveranciers en onderaannemers

We verzamelen en verwerken de identiteit en contactgegevens van onze leveranciers en onderaannemers, evenals hun mogelijke (onder)aannemers, hun personeel, werknemers, agenten en andere nuttige contactpersonen. De doeleinden van deze processen zijn de uitvoering van deze overeenkomst, het beheer van leveranciers/onderaannemers, boekhouding en directe prospectieactiviteiten zoals het verzenden van promotionele of commerciële informatie. De wettelijke grondslagen zijn de uitvoering van de overeenkomst, naleving van wettelijke en reglementaire verplichtingen (zoals verplichte elektronische aanwezigheid registratie, 30 bis werkverklaring, aanwezigheidslijst of andere verplichtingen bij openbare aanbestedingen, enz. legitieme belangen (zoals voor directe prospectie). Indien van toepassing worden E-ID-gegevens of het Limosa-nummer verwerkt voor elektronische aanwezigheidsregistratie. Voor directe prospectie via e-mail (zoals nieuwsbrieven of uitnodigingen voor evenementen) wordt altijd om toestemming gevraagd, die op elk moment kan worden ingetrokken.

5.3. Personeelsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens van onze werknemers in het kader van ons personeelsbeheer en salarisbeheer. Gezien de specifieke aard wordt deze verwerking meer in detail behandeld in een beleid voor de bescherming van werknemersgegevens.

5.4. Andere gegevens

Naast persoonsgegevens van klanten, leveranciers/onderaannemers en werknemers, verwerken we ook persoonsgegevens van andere personen, zoals nieuwe klanten/prospects, nuttige contacten binnen onze branche, netwerkcontacten, deskundige contacten, enz. De doeleinden van deze verwerkingsactiviteiten zijn in het belang van ons bedrijf, direct marketing en public relations. De rechtsgrondslag is ons legitieme belang of, in sommige gevallen, de uitvoering van een contract.

6. Termijn van verwerking

Persoonsgegevens worden door ons opgeslagen en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is op grond van de doeleinden van de verwerking en de (contractuele of niet-contractuele) relatie tussen ons.

Gegevens van klanten en leveranciers/onderaannemers worden in elk geval uit onze systemen verwijderd na een periode van 5 jaar na beëindiging van het contract of na afloop van het project, met uitzondering van persoonsgegevens die we langer moeten bewaren op basis van specifieke wetgeving of in het geval van een lopend geschil waarvoor persoonlijke gegevens nodig zijn. waarvoor persoonsgegevens noodzakelijk zijn.

7. Rechten

In overeenstemming met en onderworpen aan de voorwaarden van de Belgische wetgeving inzake gegevensbescherming en de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, informeren wij u dat u de volgende rechten heeft:

Recht op toegang: U hebt het recht om gratis te weten welke persoonlijke gegevens we over u bewaren en voor welke doeleinden ze worden gebruikt.

Recht op rectificatie: U hebt het recht op rectificatie (correctie) van onjuiste persoonsgegevens over u, evenals het recht om onvolledige persoonsgegevens aan te vullen.

Recht om te worden vergeten of gegevensbeperking: U hebt het recht om ons te vragen de persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben te verwijderen, evenals en om de verwerking van deze gegevens te beperken in de omstandigheden en onder de voorwaarden die zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij kunnen de verwijdering of beperking weigeren van gegevens die voor ons noodzakelijk zijn voor de salarisverwerking, het voldoen aan een wettelijke verplichting, het uitvoeren van de arbeidsovereenkomst of ons gerechtvaardigd belang, op voorwaarde dat dergelijke gegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid: U hebt het recht om de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die u aan ons hebt verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat. ons hebt verstrekt, in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat. U hebt het recht om deze gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

Recht van bezwaar: U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. U kunt echter geen bezwaar maken tegen de verwerking van gegevens die voor ons noodzakelijk zijn voor het nakomen van een wettelijke verplichting, het uitvoeren van de arbeidsovereenkomst, of ons legitieme belang, op voorwaarde dat dergelijke gegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

Recht om toestemming in te trekken: Als de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op voorafgaande toestemming, heeft u het recht om deze toestemming in te trekken. Dergelijke persoonsgegevens worden dan alleen verwerkt als we een andere rechtsgrondslag hebben.

Geautomatiseerde beslissingen en profilering: We bevestigen dat de verwerking van persoonsgegevens geen profilering omvat en dat u niet zult worden onderworpen aan volledig geautomatiseerde beslissingen.

U kunt bovengenoemde rechten uitoefenen door contact op te nemen met FLOW STUDIO SRL. De contactpersoon is de heer Olivier Vereecken, van wie de contactgegevens zijn: +32 477696337 of info@mouldinginjection.com. Wij nemen alle nodige maatregelen om te zorgen voor een zorgvuldige en rechtmatige verwerking van uw persoonlijke gegevens, in overeenstemming met de geldende regelgeving. Echter, als u van mening bent dat uw rechten niet zijn gerespecteerd en dat uw zorgen niet worden gehoord binnen ons bedrijf, staat het u vrij om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer Pressestraat 35, 1000 Brussel 02 274 48 00 02 274 48 35 E-mail: commission@privacycommission.be U kunt ook een gerechtelijke procedure aanspannen als u van mening bent dat uw rechten niet worden gerespecteerd en dat er niet naar u wordt geluisterd binnen ons bedrijf. kunt ook gerechtelijke stappen ondernemen als u van mening bent dat u schade hebt geleden door de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

8. Doorgifte van gegevens aan derden

Bepaalde persoonsgegevens die door de werkgever over werknemers worden verzameld, kunnen worden doorgegeven aan en verwerkt door derden, zoals onze IT-provider, accountant, auditor, sociaal secretariaat en de overheid (bv. in het geval van de werkaangifte 30bis, elektronische aanwezigheidsregistratie of voor de gunning van overheidsopdrachten). Het is mogelijk dat een of meer van deze derden zich buiten de Europese Economische Ruimte ("EER") bevinden. Persoonlijke gegevens worden echter alleen doorgegeven aan derde landen die een passend beschermingsniveau bieden.

Werknemers, managers en/of vertegenwoordigers van bovengenoemde dienstverleners of instellingen, evenals gespecialiseerde dienstverleners die door hen zijn aangewezen, zijn verplicht om de vertrouwelijke aard van uw persoonlijke gegevens en mogen deze gegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

In bepaalde gevallen kan het toegestaan zijn om persoonsgegevens door te geven aan een land buiten de EU/EER, zelfs als het land geen passend beschermingsniveau biedt en ondanks het feit dat er geen passende waarborgen zijn getroffen. ingesteld. Overweeg echter altijd eerst of het echt nodig is om de gegevens door te geven. Zijn er andere oplossingen? De De vereisten voor het doorgeven van persoonsgegevens zijn streng en u moet de risico's voor de betrokkenen zorgvuldig analyseren. We zullen je persoonlijke gegevens onder geen enkele omstandigheid verkopen en we zullen ze niet beschikbaar stellen aan direct marketing of soortgelijke dienstverleners zonder uw voorafgaande toestemming.

9. Technische en organisatorische maatregelen

We zullen technische en organisatorische maatregelen nemen om gegevens op een voldoende beveiligingsniveau te verwerken en om persoonlijke gegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, vervalsing, onbevoegde toegang of openbaarmaking aan derden per ongeluk, evenals onbevoegde verwerking van deze gegevens. derden per ongeluk, evenals onbevoegde verwerking van deze gegevens.

In geen geval is Moulding Injection aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade veroorzaakt door misbruik of onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens door een derde.

U garandeert dat u door het toesturen van bestanden en informatie geen inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden en u vrijwaart Flow Studio SRL volledig van en voor directe of indirecte schade veroorzaakt aan derden als gevolg van een dergelijke inbreuk.

10. Toegang door derden

Om uw persoonlijke gegevens te verwerken, geven we onze werknemers, medewerkers en agenten toegang tot uw persoonlijke gegevens, en agenten. We garanderen een vergelijkbaar beschermingsniveau door contractuele verplichtingen op te leggen aan deze werknemers, medewerkers en agenten contractuele verplichtingen op te leggen die vergelijkbaar zijn met de verplichtingen die worden beschreven in de Kennisgeving gegevensbescherming.

11. Heb je nog vragen?

Als u na het lezen van deze informatie over gegevensbescherming vragen hebt over het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke gegevens, kunt u contact opnemen met Antoine CARLHIAN. informatie over gegevensbescherming, kunt u contact opnemen met de heer Antoine CARLHIAN, van wie de contactgegevens zijn: +32 477 69 63 37 of info@mouldinginjection.com

NIEUWS

Spuitgegegoten Champagne emmer So Fresh in ABS

Realisatie van plannen, spuitgietmatrijzen in ABS, soft touch finish.

Relocalisation de votre production plastique en Europe ?

Relocalisation de votre production plastique en Europe ?

bio-plastic, PLA

Bioplastics zijn een alternatief voor thermoplastische materialen uit de fossiele industrie. Samengesteld…

Krijg 50% korting op de prijs van de matrijs over 1 jaar

Plastic injectie: krijg 50% korting op de prijs van de matrijs gedurende 1 jaarGepatenteerd sinds 1872…

PARTNER